Al Birini Vur Ötekine

Söyleyecek fazla bir söz yok. Etyen Mahçupyan ve Ragıp Zarakolu ile birlikte yayınladığımız deklarasyonu tekrarlamaktan başka…

“Fransa’da tekrar gündeme taşınan ‘Ermeni soykırımını inkâr yasası’nın, soykırımlara karşı mücadele gibi evrensel insan hakları ve sorumlulukları ilkesinden hareket ediyor gözükse de, insan haklarını yaşanabilir kılan temel ilke olan ifade özgürlüğünü ortadan kaldırdığını düşünmekteyiz. Bilinmesi gerek ki hiçbir evrensel sorumluluk iddiasının bir evrensel hakkı ortadan kaldırrma pahasına hayata geçirilmesi kabul edilemez.”

“Bu açıdan bakıldığında Türkiye içinde öteden beri varolan ifade özgürlüğünü kısıtlayan yasalar ve uygulamalar ile Batı’da yerleştirilmeye başlanan bu tür yasalar aynı despotik zihniyetin ürünü olup demokrat zihniyet geleneğinin dışındadır.”

“Diğer taraftan Ermeni halkının geçmişte yaşadığı tarihi gerçekliklerin ceza yasalarıyla dikte edilmesine ihtiyacı olduğunu sanmıyoruz. Çünkü tarihe doğru bakmak yasa değil ahlak ve vicdan gerektirir.”

“Açık olan gerçek bugün Türkler ve Ermenilerin birbirlerini duyma ve anlama ihtiyacı içinde olduklarıdır. Bunun vazgeçilmez önkoşulu ise ifade özgürlüğü ve bilginin serbestçe dolaşımıdır. Oysa üçüncü ülkelerdeki konuşmayı engelleyici yasalar psikolojik açıdan Türk-Ermeni diyalogunu güçlendirmekten ziyade güçleştirmekte, halklar arası ilişkiyi dar bakışlı siyasi taktiklerin parçası haline getirmektedir. Oysa geçmişte iki halk arasındaki ilişkinin tüketilmesinde büyük bir sorumluluğu olan Batı’nın bugünkü görevi, geçmişteki hataları da telafi etmek adına, bu iki halkın işbirliğini tekrar üretecek çözüm yolları bulmak ve destek vermek olmalıdır.”

“Ne var ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti de şimdiye kadar sergilediği tutumun yabancı ülkelerdeki tepkiyi nasıl şekillendirdiğini görmek zorundadır. Başkalarının acısını horlayan, kendi vatandaşlarına rehin muamelesi yapan bir anlayışın kendi tarih vizyonuna saygı beklemesi fazlasıyla hayalci bir duruştur. Kendi tarihinin hiçbir yönüyle yüzleşememiş olan bir resmi yaklaşımın Ermeni soykırımı konusunda ciddiye alınması beklenemez.”

“Bizler Fransa’da çıkarılmak istenen yasanın ilkesel ve etik açıdan gayrî meşru olduğunu düşünürken, Türkiye’nin milliyetçi bir bakış içinde geliştirdiği refleksleri de aynı derecede hastalıklı buluyoruz.”

“Toplumların birbirini anlamaya yönelik böylesine büyük bir gayret içinde olduğu bir dönemde, karşılıklı resmi siyaset taktiklerinin daha barışçı ve adil bir ortak dünyanın kurulması açısından ihanet olduğunu düşünüyor, tarafları sağduyuya davet ediyoruz.”

Hrant DİNK

Kaynak: Birgün gazetesi (12.09.2006)

Comments are closed.


 
CopyLeft 2008 NorZartonk